अमरकोषसम्पद्

         

वह्नि (पुं) == आग्नेयदिशायाः स्वामी

इन्द्रो वह्निः पितृपतिर्नैर्ऋतो वरुणो मरुत् 
दिग्वर्गः 1.3.2.4.2

पर्यायपदानि
 इन्द्रो वह्निः पितृपतिर्नैर्ऋतो वरुणो मरुत्।

 वह्नि (पुं)
अर्थान्तरम्
 अग्निर्वैश्वानरो वह्निर्वीतिहोत्रो धनञ्जयः।

 वह्नि (पुं) - अग्निः 1.1.53.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue