अमरकोषसम्पद्

         

पितृपति (पुं) == दक्षिणदिशायाः स्वामी

इन्द्रो वह्निः पितृपतिर्नैर्ऋतो वरुणो मरुत् 
दिग्वर्गः 1.3.2.4.3

पर्यायपदानि
 इन्द्रो वह्निः पितृपतिर्नैर्ऋतो वरुणो मरुत्।

 पितृपति (पुं)
अर्थान्तरम्
 धर्मराजः पितृपतिः समवर्ती परेतराट्।

 पितृपति (पुं) - यमः 1.1.58.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue