अमरकोषसम्पद्

         

वरुण (पुं) == पश्चिमदिशायाः स्वामी

इन्द्रो वह्निः पितृपतिर्नैर्ऋतो वरुणो मरुत् 
दिग्वर्गः 1.3.2.4.5

पर्यायपदानि
 इन्द्रो वह्निः पितृपतिर्नैर्ऋतो वरुणो मरुत्।

 वरुण (पुं)
अर्थान्तरम्
 प्रचेता वरुणः पाशी यादसांपतिरप्पतिः।
 वरुणो वरणः सेतुस्तिक्तशाकः कुमारकः।

 वरुण (पुं) - वरुणः 1.1.61.1
 वरुण (पुं) - वरणः 2.4.25.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue