अमरकोषसम्पद्

         

महीसुत (पुं) == मङ्गलः

अङ्गारकः कुजो भौमो लोहिताङ्गो महीसुतः 
दिग्वर्गः 1.3.25.2.5

पर्यायपदानि
 अङ्गारकः कुजो भौमो लोहिताङ्गो महीसुतः॥

 अङ्गारक (पुं)
 कुज (पुं)
 भौम (पुं)
 लोहिताङ्ग (पुं)
 महीसुत (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue