अमरकोषसम्पद्

         

दिग्वर्गः 1.3.25

शुक्रो दैत्यगुरुः काव्य उशना भार्गवः कविः
अङ्गारकः कुजो भौमो लोहिताङ्गो महीसुतः

शुक्र (पुं) = शुक्राचार्यः. 1.3.25.1.1

English: venus

दैत्यगुरु (पुं) = शुक्राचार्यः. 1.3.25.1.2

English: venus

काव्य (पुं) = शुक्राचार्यः. 1.3.25.1.3

English: venus

उशनस् (पुं) = शुक्राचार्यः. 1.3.25.1.4

English: venus

भार्गव (पुं) = शुक्राचार्यः. 1.3.25.1.5

English: venus

कवि (पुं) = शुक्राचार्यः. 1.3.25.1.6

English: venus

अङ्गारक (पुं) = मङ्गलः. 1.3.25.2.1

English: mars

कुज (पुं) = मङ्गलः. 1.3.25.2.2

English: mars

भौम (पुं) = मङ्गलः. 1.3.25.2.3

English: mars

लोहिताङ्ग (पुं) = मङ्गलः. 1.3.25.2.4

English: mars

महीसुत (पुं) = मङ्गलः. 1.3.25.2.5

English: mars

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue