अमरकोषसम्पद्

         

मरीची (स्त्री) == सप्तर्षिषु एकः

सप्तर्षयो मरीच्यत्रिमुखाश्चित्रशिखण्डिनः 
दिग्वर्गः 1.3.27.1.1

पर्यायपदानि
 सप्तर्षयो मरीच्यत्रिमुखाश्चित्रशिखण्डिनः।

 मरीची (स्त्री)
 अत्रि (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue