अमरकोषसम्पद्

         

दिग्वर्गः 1.3.27

सप्तर्षयो मरीच्यत्रिमुखाश्चित्रशिखण्डिनः
राशीनामुदयो लग्नं ते तु मेषवृषादयः

मरीची (स्त्री) = सप्तर्षिषु एकः. 1.3.27.1.1

English: a rishi

अत्रि (पुं) = सप्तर्षिषु एकः. 1.3.27.1.2

English: a rishi

चित्रशिखन्डिन् (पुं) = सप्तर्षयः. 1.3.27.1.3

English: 7 rishis

लग्न (नपुं) = राशीनामुदयः. 1.3.27.2.1

English: ascendant

मेष (पुं) = राशिः. 1.3.27.2.2

English: zodiac sign

वृष (पुं) = राशिः. 1.3.27.2.3

English: zodiac sign

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue