अमरकोषसम्पद्

         

कुबेर (पुं) == उत्तरदिशायाः स्वामी

कुबेरः ईशः पतयः पूर्वादीनां दिशां क्रमात् 
दिग्वर्गः 1.3.3.1.1

पर्यायपदानि
 कुबेरः ईशः पतयः पूर्वादीनां दिशां क्रमात्।

 कुबेर (पुं)
अर्थान्तरम्
 कुबेरस्त्र्यम्बकसखो यक्षराड्गुह्यकेश्वरः।

 कुबेर (पुं) - कुबेरः 1.1.68.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue