अमरकोषसम्पद्

         

महीसूनु (पुं) == दक्षिणदिशायाः ग्रहः

रविः शुक्रो महीसूनुः स्वर्भानुर्भानुजो विधुः 
दिग्वर्गः 1.3.3.2.3

पर्यायपदानि
 रविः शुक्रो महीसूनुः स्वर्भानुर्भानुजो विधुः।

 महीसूनु (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue