अमरकोषसम्पद्

         

छवि (स्त्री) == प्रभा

स्युः प्रभारुग्रुचिस्त्विड्भाभाश्छविद्युतिदीप्तयः 
दिग्वर्गः 1.3.34.1.7

पर्यायपदानि
 स्युः प्रभारुग्रुचिस्त्विड्भाभाश्छविद्युतिदीप्तयः।
 रोचिः शोचिरुभे क्लीबे प्रकाशो द्योत आतपः॥

 प्रभा (स्त्री)
 रुच् (स्त्री)
 रुचि (स्त्री)
 त्विष् (स्त्री)
 भा (स्त्री)
 भास् (स्त्री)
 छवि (स्त्री)
 द्युति (स्त्री)
 दीप्ति (स्त्री)
 रोचिस् (नपुं)
 शोचिस् (नपुं)
अर्थान्तरम्
 सुषमा परमा शोभा शोभा कान्तिर्द्युतिश्छविः॥

 छवि (स्त्री) - शोभा 1.3.17.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue