अमरकोषसम्पद्

         

खर (पुं) == अत्युष्णम्

तिग्मं तीक्ष्णं खरं तद्वन्मृगतृष्णा मरीचिका 
दिग्वर्गः 1.3.35.2.3

पर्यायपदानि
 तिग्मं तीक्ष्णं खरं तद्वन्मृगतृष्णा मरीचिका॥

 तिग्म (नपुं)
 तीक्ष्ण (नपुं)
 खर (पुं)
अर्थान्तरम्
 चक्रीवन्तस्तु वालेया रासभा गर्दभाः खराः॥

 खर (पुं) - गर्दभः 2.9.77.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue