अमरकोषसम्पद्

         

पुष्पदन्त (पुं) == वायव्यदिग्गजः

पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः 
दिग्वर्गः 1.3.4.1.1

पर्यायपदानि
 पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः।

 पुष्पदन्त (पुं)
अर्थान्तरम्
 एकयोक्त्या पुष्पवन्तौ दिवाकरनिशाकरौ॥

 +पुष्पदन्त (पुं) - युगपदुच्यमानौ सूर्यचन्द्रौ 1.4.10.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue