अमरकोषसम्पद्

         

गर्जित (नपुं) == मेघध्वनिः

स्तनितं गर्जितं मेघनिर्घोषे रसितादि च 
दिग्वर्गः 1.3.8.2.2

पर्यायपदानि
 स्तनितं गर्जितं मेघनिर्घोषे रसितादि च॥

 स्तनित (नपुं)
 गर्जित (नपुं)
 मेघनिर्घोष (पुं)
 रसित (नपुं)
अर्थान्तरम्
 प्रभिन्नो गर्जितो मत्तः समावुद्वान्तनिर्मदौ।

 गर्जित (पुं) - मत्तगजः 2.8.36.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue