अमरकोषसम्पद्

         

ह्रादिनी (स्त्री) == तडित्

शम्पाशतह्रदाह्रादिन्यैरावत्यः क्षणप्रभा 
दिग्वर्गः 1.3.9.1.3

पर्यायपदानि
 शम्पाशतह्रदाह्रादिन्यैरावत्यः क्षणप्रभा।
 तडित्सौदामनी विद्युच्चञ्चला चपला अपि॥

 शम्पा (स्त्री)
 +शम्बा (स्त्री)
 शतह्रदा (स्त्री)
 ह्रादिनी (स्त्री)
 ऐरावती (स्त्री)
 क्षणप्रभा (स्त्री)
 तडित् (स्त्री)
 सौदामनी (स्त्री)
 +सौदामिनी (स्त्री)
 विद्युत् (स्त्री)
 चञ्चला (स्त्री)
 चपला (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 ह्रादिनी वज्रमस्त्री स्यात् कुलिशं भिदुरं पविः।
 तरङ्गिणी शैवलिनी तटिनी ह्रादिनी धुनी।

 ह्रादिनी (स्त्री) - इन्द्रस्य वज्रायुधम् 1.1.47.1
 ह्रादिनी (स्त्री) - नदी 1.10.30.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue