अमरकोषसम्पद्

         

पक्षति (स्त्री) == प्रतिपत्तिथिः

कालोm दिष्टोmप्यनेहाmपि समयोmऽप्यथ / पक्षतिःf 
कालवर्गः 1.4.1.1.5

पर्यायपदानि
 [कालो]{m} [दिष्टो]{m}ऽ[प्यनेहा]{m}पि [समयो]{m}ऽप्यथ / [पक्षतिः]{f}।
 [प्रतिप]{f}द्द्वे इमे स्त्रीत्वे / तदाद्या[स्तिथयो]{mf} द्वयोः /॥

 पक्षति (स्त्री)
 +पक्षती (स्त्री)
 प्रतिपत् (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 स्त्री पक्षतिः पक्षमूलं चञ्चुस्त्रोटिरुभे स्त्रियौ॥

 पक्षति (स्त्री) - पक्षमूलम् 2.5.36.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue