अमरकोषसम्पद्

         

उपाहित (पुं) == आकाशादिष्वग्निविकारः

सोपप्लवोपरक्तौ द्वावग्न्युत्पात उपाहितः 
कालवर्गः 1.4.10.1.4

पर्यायपदानि
 सोपप्लवोपरक्तौ द्वावग्न्युत्पात उपाहितः।

 अग्न्युत्पात (पुं)
 उपाहित (पुं)
अर्थान्तरम्
 वृत्ते तु वृत्तव्यावृत्तौ संयोजित उपाहितः।

 उपाहित (वि) - मेलितः 3.1.92.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue