अमरकोषसम्पद्

         

+पुष्पदन्त (पुं) == युगपदुच्यमानौ सूर्यचन्द्रौ

एकयोक्त्या पुष्पवन्तौ दिवाकरनिशाकरौ 
कालवर्गः 1.4.10.2.1.2

पर्यायपदानि
 एकयोक्त्या पुष्पवन्तौ दिवाकरनिशाकरौ॥

 पुष्पवत् (पुं)
 +पुष्पदन्त (पुं)
अर्थान्तरम्
 पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः।

 पुष्पदन्त (पुं) - वायव्यदिग्गजः 1.3.4.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue