अमरकोषसम्पद्

         

उष्ण (पुं) == ग्रीष्मऋतुः

निदाघ उष्णोपगम उष्ण ऊष्मागमस्तपः 
कालवर्गः 1.4.19.1.3

पर्यायपदानि
 वसन्ते पुष्पसमयः सुरभिर्ग्रीष्म ऊष्मकः॥
 निदाघ उष्णोपगम उष्ण ऊष्मागमस्तपः।

 ऊष्मक (पुं)
 +उष्मक (पुं)
 +उष्णक (पुं)
 +ऊष्णक (पुं)
 +उष्मण (पुं)
 +ऊष्मण (पुं)
 निदाघ (पुं)
 उष्णोपगम (पुं)
 +ऊष्णोपगम (पुं)
 उष्ण (पुं)
 +ऊष्ण (पुं)
 ऊष्मागम (पुं)
 +उष्मागम (पुं)
 तप (पुं)
अर्थान्तरम्
 दक्षे तु चतुरपेशलपटवः सूत्थान उष्णश्च।
 उष्णोऽपि घर्मचेष्टालङ्कारे भ्रान्तौ च विभ्रमः।

 उष्ण (पुं) - चतुरः 2.10.19.1
 उष्ण (पुं) - धर्मः 3.3.142.1
 उष्ण (पुं) - चेष्टा 3.3.142.1
 उष्ण (पुं) - अलङ्कारः 3.3.142.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue