अमरकोषसम्पद्

         

कालवर्गः 1.4.18

बाहुलोर्जौ कार्तिकिको हेमन्तः शिशिरोऽस्त्रियाम्
वसन्ते पुष्पसमयः सुरभिर्ग्रीष्म ऊष्मकः

बाहुल (पुं) = कार्तिकमासः. 1.4.18.1.1

English: Kartika month

ऊर्ज (पुं) = कार्तिकमासः. 1.4.18.1.2

English: Kartika month

कार्तिकिक (पुं) = कार्तिकमासः. 1.4.18.1.3

English: Kartika month

हेमन्त (पुं) = मार्गपौषाभ्यां निष्पन्नः ऋतुः. 1.4.18.1.4

English: Hemanta (winter) season

+हेमन् (पुं) = मार्गपौषाभ्यां निष्पन्नः ऋतुः. 1.4.18.1.4.2

English: Hemanta (winter) season

शिशिर (पुं-नपुं) = माघफाल्गुनाभ्यां निष्पन्नः ऋतुः. 1.4.18.1.5

English: Shishira (cold) season

वसन्त (पुं) = चैत्रवैशाखाभ्यां निष्पन्नः ऋतुः. 1.4.18.2.1

English: Vasanta (spring) season

पुष्पसमय (पुं) = चैत्रवैशाखाभ्यां निष्पन्नः ऋतुः. 1.4.18.2.2

English: Vasanta (spring) season

सुरभि (पुं) = चैत्रवैशाखाभ्यां निष्पन्नः ऋतुः. 1.4.18.2.3

English: Vasanta (spring) season

+ऋतुराज (पुं) = चैत्रवैशाखाभ्यां निष्पन्नः ऋतुः. 1.4.18.2.3.2

English: Vasanta (spring) season

ग्रीष्म (पुं) = ज्येष्ठाषाढाभ्याम् ऋतुः. 1.4.18.2.4

English: Grishma (summer) season

ऊष्मक (पुं) = ग्रीष्मऋतुः. 1.4.18.2.5

English: Grishma (summer) season

+उष्मक (पुं) = ग्रीष्मऋतुः. 1.4.18.2.5.2

English: Grishma (summer) season

+उष्णक (पुं) = ग्रीष्मऋतुः. 1.4.18.2.5.3

English: Grishma (summer) season

+ऊष्णक (पुं) = ग्रीष्मऋतुः. 1.4.18.2.5.4

English: Grishma (summer) season

+उष्मण (पुं) = ग्रीष्मऋतुः. 1.4.18.2.5.5

English: Grishma (summer) season

+ऊष्मण (पुं) = ग्रीष्मऋतुः. 1.4.18.2.5.6

English: Grishma (summer) season

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue