अमरकोषसम्पद्

         

धर्म (पुं-नपुं) == धर्मः

स्याद्धर्ममस्त्रियां पुण्यश्रेयसी सुकृतं वृषः 
कालवर्गः 1.4.24.1.1

पर्यायपदानि
 स्याद्धर्ममस्त्रियां पुण्यश्रेयसी सुकृतं वृषः।

 धर्म (पुं-नपुं)
 पुण्य (नपुं)
 श्रेयस् (नपुं)
 सुकृत (नपुं)
 वृष (पुं)
अर्थान्तरम्
 श्रुतिः स्त्री वेद आम्नायस्त्रयी धर्मस्तु तद्विधिः।
 धर्माः पुण्ययमन्यायस्वभावाचारसोमपाः।

 धर्म (पुं) - वेदविहितकर्माः 1.6.3.1
 धर्म (पुं) - आचारः 3.3.139.1
 धर्म (पुं) - नीतिः 3.3.139.1
 धर्म (पुं) - पुण्यम् 3.3.139.1
 धर्म (पुं) - सोमयाजिः 3.3.139.1
 धर्म (पुं) - स्वभावः 3.3.139.1
 धर्म (पुं) - यमः 3.3.139.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue