अमरकोषसम्पद्

         

निशाकर (पुं) == पूर्णचन्द्रसहिता पूर्णिमा

कलाहीने सानुमतिः / पूर्णे राका निशाकरे / 
कालवर्गः 1.4.8.1.4

पर्यायपदानि
 कलाहीने सानुमतिः / पूर्णे राका निशाकरे /।

 राका (स्त्री)
 निशाकर (पुं)
अर्थान्तरम्
 द्विजराजः शशधरो नक्षत्रेशः क्षपाकरः।

 +निशाकर (पुं) - चन्द्रः 1.3.15.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue