अमरकोषसम्पद्

         

दर्श (पुं) == अमावासी

अमावास्या त्वमावस्या दर्शः सूर्येन्दुसङ्गमः 
कालवर्गः 1.4.8.2.3

पर्यायपदानि
 अमावास्या त्वमावस्या दर्शः सूर्येन्दुसङ्गमः॥

 अमावास्या (स्त्री)
 अमावस्या (स्त्री)
 +अमावसी (स्त्री)
 +अमावासी (स्त्री)
 +अमामासी (स्त्री)
 +अमामसी (स्त्री)
 +अमा (स्त्री)
 दर्श (पुं)
 सूर्येन्दुसङ्गम (पुं)
अर्थान्तरम्
 दर्शश्च पौर्णमासश्च यागौ पक्षान्तयोः पृथक्।

 दर्श (पुं) - दर्शयागः 2.7.48.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue