अमरकोषसम्पद्

         

प्रज्ञा (स्त्री) == बुद्धिः

बुद्धिर्मनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा शेमुषी मतिः 
धीवर्गः 1.5.1.1.5

पर्यायपदानि
 बुद्धिर्मनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा शेमुषी मतिः।
 प्रेक्षोपलब्धिश्चित्संवित्प्रतिपत्ज्ञप्तिचेतना॥

 बुद्धि (स्त्री)
 मनीषा (स्त्री)
 धिषणा (स्त्री)
 धी (स्त्री)
 प्रज्ञा (स्त्री)
 शेमुषी (स्त्री)
 मति (स्त्री)
 प्रेक्षा (स्त्री)
 उपलब्धि (स्त्री)
 चित् (स्त्री)
 संविद् (स्त्री)
 प्रतिपत् (स्त्री)
 ज्ञप्ति (स्त्री)
 चेतना (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 वृद्धा पलिक्नी प्राज्ञी तु प्रज्ञा प्राज्ञा तु धीमती॥

 प्रज्ञा (स्त्री) - स्वयम्ज्ञात्री 2.6.12.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue