अमरकोषसम्पद्

         

आमोद (पुं) == सुगन्धः

आमोदः सोऽतिनिर्हारी वाच्यलिङ्गत्वमागुणात् 
धीवर्गः 1.5.10.2.1

पर्यायपदानि
 आमोदः सोऽतिनिर्हारी वाच्यलिङ्गत्वमागुणात्॥

 आमोद (पुं)
 अतिनिर्हारिन् (पुं)
अर्थान्तरम्
 मुत्प्रीतिः प्रमदो हर्षः प्रमोदामोदसम्मदाः॥
 गोष्ठाध्यक्षेऽपि गोविन्दो हर्षेऽप्यामोदवन्मदः॥

 आमोद (पुं) - आनन्दः 1.4.24.2
 आमोद (पुं) - आनन्दः 3.3.91.2
 आमोद (पुं) - मदः 3.3.91.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue