अमरकोषसम्पद्

         

कर्बुर (पुं) == नानावर्णाः

चित्रं किर्मीरकल्माषशबलैताश्च कर्बुरे 
धीवर्गः 1.5.17.1.5

पर्यायपदानि
 चित्रं किर्मीरकल्माषशबलैताश्च कर्बुरे।

 चित्र (नपुं)
 किर्मीर (पुं)
 +कर्मीर (पुं)
 कल्माष (पुं)
 शबल (पुं)
 कर्बुर (पुं)
अर्थान्तरम्
 रात्रिञ्चरो रात्रिचरः कर्बुरो निकषात्मजः।
 तपनीयं शातकुम्भं गाङ्गेयं भर्म कर्बुरम्॥

 कर्बुर (पुं) - राक्षसः 1.1.60.1
 कर्बुर (नपुं) - सुवर्णम् 2.9.94.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue