अमरकोषसम्पद्

         

चर्चा (स्त्री) == विचारणम्

चित्ताभोगो मनस्कारश्चर्चा संख्या विचारणा 
धीवर्गः 1.5.2.3.3

पर्यायपदानि
 चित्ताभोगो मनस्कारश्चर्चा संख्या विचारणा।

 चर्चा (स्त्री)
 सङ्ख्या (स्त्री)
 विचारणा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 स्नानं चर्चा तु चार्चिक्यं स्थासकोऽथ प्रबोधनम्।

 चर्चा (स्त्री) - चन्दनादिना देहविलेपनम् 2.6.122.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue