अमरकोषसम्पद्

         

+तूवर (पुं) == कषायरसः

तुवरस्तु कषायोऽस्त्री मधुरो लवणः कटुः 
धीवर्गः 1.5.9.1.1.2

पर्यायपदानि
 तुवरस्तु कषायोऽस्त्री मधुरो लवणः कटुः।

 तुवर (पुं)
 +तूवर (पुं)
 +कुवर (पुं)
 कषाय (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 अजातशृङ्गो गौः कालेऽप्यश्मश्रुर्ना च तूवरौ॥

 तूवर (पुं) - अजातशृङ्गगौः 3.3.165.2
 तूवर (पुं) - कालेप्यश्मश्रुः पुरुषः 3.3.165.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue