अमरकोषसम्पद्

         

धीवर्गः 1.5.9

तुवरस्तु कषायोऽस्त्री मधुरो लवणः कटुः
तिक्तोऽम्लश्च रसाः पुंसि तद्वत्सु षडमी त्रिषु

तुवर (पुं) = कषायरसः. 1.5.9.1.1

+तूवर (पुं) = कषायरसः. 1.5.9.1.1.2

+कुवर (पुं) = कषायरसः. 1.5.9.1.1.3

कषाय (पुं-नपुं) = कषायरसः. 1.5.9.1.2

मधुर (पुं) = मधुररसः. 1.5.9.1.3

लवण (पुं) = लवणरसः. 1.5.9.1.4

कटु (पुं) = कटुरसः. 1.5.9.1.5

तिक्त (पुं) = तिक्तरसः. 1.5.9.2.1

अम्ल (पुं) = अम्लरसः. 1.5.9.2.2

+अम्ब्ल (पुं) = अम्लरसः. 1.5.9.2.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue