अमरकोषसम्पद्

         

आक्षेप (पुं) == जुगुप्सा

अवर्णाक्षेपनिर्वादपरीवादापवादवत् 
शब्दादिवर्गः 1.6.13.1.2

पर्यायपदानि
 अवर्णाक्षेपनिर्वादपरीवादापवादवत्।
 उपक्रोशो जुगुप्सा च कुत्सा निन्दा च गर्हणे॥

 अवर्ण (पुं)
 आक्षेप (पुं)
 निर्वाद (पुं)
 परीवाद (पुं)
 +परिवाद (पुं)
 अपवाद (पुं)
 +अववाद (पुं)
 उपक्रोश (पुं)
 जुगुप्सा (स्त्री)
 कुत्सा (स्त्री)
 निन्दा (स्त्री)
 गर्हण (नपुं)
अर्थान्तरम्
 चोद्यमाक्षेपाभियोगौ शापाक्रोशौ दुरेषणा॥

 आक्षेप (पुं) - अद्भुतप्रश्नः 1.6.17.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue