अमरकोषसम्पद्

         

निह्नव (पुं) == गोपनकारिवचनम्

सुप्रलापः सुवचनमपलापस्तु निह्नवः 
शब्दादिवर्गः 1.6.17.1.4

पर्यायपदानि
 सुप्रलापः सुवचनमपलापस्तु निह्नवः।

 अपलाप (पुं)
 निह्नव (पुं)
अर्थान्तरम्
 अविश्वासेऽपह्नवेऽपि निकृतावपि निह्नवः।

 निह्नव (पुं) - अपह्नवः 3.3.209.1
 निह्नव (पुं) - अविश्वासः 3.3.209.1
 निह्नव (पुं) - कपटः 3.3.209.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue