अमरकोषसम्पद्

         

आक्षेप (पुं) == अद्भुतप्रश्नः

चोद्यमाक्षेपाभियोगौ शापाक्रोशौ दुरेषणा 
शब्दादिवर्गः 1.6.17.2.2

पर्यायपदानि
 चोद्यमाक्षेपाभियोगौ शापाक्रोशौ दुरेषणा॥

 चोद्य (नपुं)
 आक्षेप (पुं)
 अभियोग (पुं)
अर्थान्तरम्
 अवर्णाक्षेपनिर्वादपरीवादापवादवत्।

 आक्षेप (पुं) - जुगुप्सा 1.6.13.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue