अमरकोषसम्पद्

         

ग्रस्त (नपुं) == अशक्त्यादिना सम्पूर्णोच्चारितम्

लुप्तवर्णपदं ग्रस्तं निरस्तं त्वरितोदितम् 
शब्दादिवर्गः 1.6.20.1.2

पर्यायपदानि
 लुप्तवर्णपदं ग्रस्तं निरस्तं त्वरितोदितम्।

 लुप्तवर्णपद (नपुं)
 ग्रस्त (नपुं)
अर्थान्तरम्
 अभ्यवहृतान्नजग्धग्रस्तग्लस्ताशितं भुक्ते।

 ग्रस्त (वि) - भक्षितम् 3.1.111.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue