अमरकोषसम्पद्

         

आहत (नपुं) == मिथ्यावचनम्

अनक्षरमवाच्यं स्यादाहतं तु मृषार्थकम् 
शब्दादिवर्गः 1.6.21.1.3

पर्यायपदानि
 अनक्षरमवाच्यं स्यादाहतं तु मृषार्थकम्।

 आहत (नपुं)
अर्थान्तरम्
 प्रवृद्धप्रसृते न्यस्तनिसृष्टे गुणिताहते॥

 आहत (वि) - गुणितम् 3.1.88.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue