अमरकोषसम्पद्

         

आम्नाय (पुं) == वेदः

श्रुतिः स्त्री वेद आम्नायस्त्रयी धर्मस्तु तद्विधिः 
शब्दादिवर्गः 1.6.3.1.3

पर्यायपदानि
 श्रुतिः स्त्री वेद आम्नायस्त्रयी धर्मस्तु तद्विधिः।

 श्रुति (स्त्री)
 वेद (पुं)
 आम्नाय (पुं)
 त्रयी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 आप्रच्छन्नमथाम्नायः सम्प्रदायः क्षये क्षिया॥

 आम्नाय (पुं) - गुरुपरम्परागतसदुपदेशः 3.2.7.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue