अमरकोषसम्पद्

         

धर्म (पुं) == वेदविहितकर्माः

श्रुतिः स्त्री वेद आम्नायस्त्रयी धर्मस्तु तद्विधिः 
शब्दादिवर्गः 1.6.3.1.5

पर्यायपदानि
 श्रुतिः स्त्री वेद आम्नायस्त्रयी धर्मस्तु तद्विधिः।

 धर्म (पुं)
 +त्रयीधर्म (पुं)
अर्थान्तरम्
 स्याद्धर्ममस्त्रियां पुण्यश्रेयसी सुकृतं वृषः।
 धर्माः पुण्ययमन्यायस्वभावाचारसोमपाः।

 धर्म (पुं-नपुं) - धर्मः 1.4.24.1
 धर्म (पुं) - आचारः 3.3.139.1
 धर्म (पुं) - नीतिः 3.3.139.1
 धर्म (पुं) - पुण्यम् 3.3.139.1
 धर्म (पुं) - सोमयाजिः 3.3.139.1
 धर्म (पुं) - स्वभावः 3.3.139.1
 धर्म (पुं) - यमः 3.3.139.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue