अमरकोषसम्पद्

         

निषाद (पुं) == निषादस्वरः

निषादर्षभगान्धारषड्जमध्यमधैवताः 
नाट्यवर्गः 1.7.1.1.1

पर्यायपदानि
 निषादर्षभगान्धारषड्जमध्यमधैवताः।

 निषाद (पुं)
अर्थान्तरम्
 निषादश्वपचावन्तेवासिचाण्डालपुक्कसाः।

 निषाद (पुं) - चण्डालः 2.10.20.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue