अमरकोषसम्पद्

         

शूद्रवर्गः 2.10.20

निषादश्वपचावन्तेवासिचाण्डालपुक्कसाः
भेदाः किरातशबरपुलिन्दा म्लेच्छजातयः

निषाद (पुं) = चण्डालः. 2.10.20.1.1

श्वपच (पुं) = चण्डालः. 2.10.20.1.2

अन्तेवासिन् (पुं) = चण्डालः. 2.10.20.1.3

चाण्डाल (पुं) = चण्डालः. 2.10.20.1.4

पुक्कस (पुं) = चण्डालः. 2.10.20.1.5

किरात (पुं) = किरातः. 2.10.20.2.1

शबर (पुं) = शबरः. 2.10.20.2.2

पुलिन्द (पुं) = पुलिन्दः. 2.10.20.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue