अमरकोषसम्पद्

         

नाट्यवर्गः 1.7.1

निषादर्षभगान्धारषड्जमध्यमधैवताः
पञ्चमश्चेत्यमी सप्त तन्त्रीकण्ठोत्थिताः स्वराः

निषाद (पुं) = निषादस्वरः. 1.7.1.1.1

ऋषभ (पुं) = ऋषभस्वरः. 1.7.1.1.2

गान्धार (पुं) = गान्धारस्वरः. 1.7.1.1.3

षड्ज (पुं) = षड्जस्वरः. 1.7.1.1.4

मध्यम (पुं) = मध्यमस्वरः. 1.7.1.1.5

धैवत (पुं) = धैवतस्वरः. 1.7.1.1.6

पञ्चम (पुं) = पञ्चमस्वरः. 1.7.1.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue