अमरकोषसम्पद्

         

कुमार (पुं) == युवराजः

जनको युवराजस्तु कुमारो भर्तृदारकः 
नाट्यवर्गः 1.7.12.2.1

पर्यायपदानि
 जनको युवराजस्तु कुमारो भर्तृदारकः॥

 कुमार (पुं)
 भर्तृदारक (पुं)
अर्थान्तरम्
 षाण्मातुरः शक्तिधरः कुमारः क्रौञ्चदारणः।

 कुमार (पुं) - कार्तिकेयः 1.1.40.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue