अमरकोषसम्पद्

         

देव (पुं) == नाट्योक्तराजा

राजा भट्टारको देवस्तत्सुता भर्तृदारिका 
नाट्यवर्गः 1.7.13.1.2

पर्यायपदानि
 राजा भट्टारको देवस्तत्सुता भर्तृदारिका।

 भट्टारक (पुं)
 देव (पुं)
अर्थान्तरम्
 अमरा निर्जरा देवास्त्रिदशा विबुधाः सुराः।

 देव (पुं) - देवः 1.1.7.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue