अमरकोषसम्पद्

         

आर्य (पुं) == मान्यः

अम्बा माताथ बाला स्याद्वासूरार्यस्तु मारिषः 
नाट्यवर्गः 1.7.14.2.4

पर्यायपदानि
 अम्बा माताथ बाला स्याद्वासूरार्यस्तु मारिषः॥

 आर्य (पुं)
 मारिष (पुं)
अर्थान्तरम्
 महाकुलकुलीनार्यसभ्यसज्जनसाधवः।

 आर्य (पुं) - कुलीनः 2.7.3.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue