अमरकोषसम्पद्

         

करुणा (स्त्री) == करुणरसः

उत्साहवर्धनो वीरः कारुण्यं करुणा घृणा 
नाट्यवर्गः 1.7.18.1.4

पर्यायपदानि
 उत्साहवर्धनो वीरः कारुण्यं करुणा घृणा।
 कृपा दयानुकम्पा स्यादनुक्रोशोऽप्यथो हसः॥

 कारुण्य (नपुं)
 करुणा (स्त्री)
 घृणा (स्त्री)
 कृपा (स्त्री)
 दया (स्त्री)
 अनुकम्पा (स्त्री)
 अनुक्रोश (पुं)
अर्थान्तरम्
 शृङ्गारवीरकरुणाद्भुतहास्यभयानकाः।

 करुणा (स्त्री) - नवरसेष्वेकः 1.7.17.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue