अमरकोषसम्पद्

         

मद (पुं) == मदः

दर्पोऽवलोकोऽवष्टम्भश्चित्तोद्रेकः स्मयो मदः 
नाट्यवर्गः 1.7.22.2.6

पर्यायपदानि
 दर्पोऽवलोकोऽवष्टम्भश्चित्तोद्रेकः स्मयो मदः।

 दर्प (पुं)
 अवलेप (पुं)
 अवष्टम्भ (पुं)
 चित्तोद्रेक (पुं)
 स्मय (पुं)
 मद (पुं)
अर्थान्तरम्
 गण्डः कटो मदो दानं वमथुः करशीकरः।
 निगादो निगदे मादो मद उद्वेग उद्भ्रमे॥

 मद (पुं) - मदजलम् 2.8.37.1
 मद (पुं) - आनन्दः 3.2.12.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue