अमरकोषसम्पद्

         

उपाधि (पुं) == धर्मविचारः

उपाधिर्ना धर्मचिन्ता पुंस्याधिर्मानसी व्यथा 
नाट्यवर्गः 1.7.28.2.1

पर्यायपदानि
 उपाधिर्ना धर्मचिन्ता पुंस्याधिर्मानसी व्यथा॥

 उपाधि (पुं)
 धर्मचिन्ता (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 स्यादभ्यागारिकस्तस्मिन्नुपाधिश्च पुमानयम्।

 उपाधि (पुं) - कुटुम्बव्यापृतः 3.1.12.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue