अमरकोषसम्पद्

         

कैतव (नपुं) == कपटः

कपटोऽस्त्री व्याजदम्भोपधयश्छद्मकैतवे 
नाट्यवर्गः 1.7.30.1.6

पर्यायपदानि
 कपटोऽस्त्री व्याजदम्भोपधयश्छद्मकैतवे।
 कुसृतिर्निकृतिः शाठ्यं प्रमादोऽनवधानता॥

 कपट (पुं-नपुं)
 व्याज (पुं)
 दम्भ (पुं)
 उपधि (पुं)
 छद्म (नपुं)
 कैतव (नपुं)
 कुसृति (स्त्री)
 निकृति (स्त्री)
 शाठ्य (नपुं)
अर्थान्तरम्
 द्यूतोऽस्त्रियामक्षवती कैतवं पण इत्यपि॥

 कैतव (नपुं) - द्यूतक्रीडनम् 2.10.44.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue