अमरकोषसम्पद्

         

अपदेश (पुं) == स्वरूपाच्छादनम्

व्याजोऽपदेशो लक्ष्यं च क्रीडा खेला च कूर्दनम् 
नाट्यवर्गः 1.7.33.1.2

पर्यायपदानि
 व्याजोऽपदेशो लक्ष्यं च क्रीडा खेला च कूर्दनम्।

 व्याज (पुं)
 अपदेश (पुं)
 लक्ष्य (नपुं)
अर्थान्तरम्
 पदे लक्ष्ये निमित्तेऽपदेशः स्यात्कुशमप्सु च॥

 अपदेश (पुं) - लक्ष्यम् 3.3.216.2
 अपदेश (पुं) - निमित्तम् 3.3.216.2
 अपदेश (पुं) - व्याजम् 3.3.216.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue