अमरकोषसम्पद्

         

दुन्दुभि (पुं) == भेरी

स्याद्यशः पटहो ढक्का भेरी स्त्री दुन्दुभिः पुमान् 
नाट्यवर्गः 1.7.6.1.4

पर्यायपदानि
 स्याद्यशः पटहो ढक्का भेरी स्त्री दुन्दुभिः पुमान्।

 भेरी (स्त्री)
 दुन्दुभि (पुं)
अर्थान्तरम्
 स्याद्भेर्यां दुन्दुभिः पुंसि स्यादक्षे दुन्दुभिः स्त्रियाम्।

 दुन्दुभि (स्त्री) - अक्षः 3.3.136.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue