अमरकोषसम्पद्

         

पटह (पुं-नपुं) == पटहः

आनकः पटहोऽस्त्री स्यात्कोणो वीणादि वादनम् 
नाट्यवर्गः 1.7.6.2.2

पर्यायपदानि
 आनकः पटहोऽस्त्री स्यात्कोणो वीणादि वादनम्॥

 आनक (पुं)
 पटह (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 विस्फारो धनुषः स्वानः पताहाडम्बरो समौ।

 पटह (पुं) - युद्धपटहः 2.8.108.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue