अमरकोषसम्पद्

         

कोण (पुं) == वीणादिवादनम्

आनकः पटहोऽस्त्री स्यात्कोणो वीणादि वादनम् 
नाट्यवर्गः 1.7.6.2.3

पर्यायपदानि
 आनकः पटहोऽस्त्री स्यात्कोणो वीणादि वादनम्॥

 कोण (पुं)
अर्थान्तरम्
 प्रासस्तु कुन्तः कोणस्तु स्त्रियः पाल्यश्रिकोटयः॥

 कोण (पुं) - खड्गादिप्रान्तभागः 2.8.93.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue