अमरकोषसम्पद्

         

कञ्चुक (पुं) == सर्पत्वक्

समौ कञ्चुकनिर्मोकौ क्ष्वेडस्तु गरलं विषम् 
पातालभोगिवर्गः 1.8.9.3.1

पर्यायपदानि
 समौ कञ्चुकनिर्मोकौ क्ष्वेडस्तु गरलं विषम्॥

 कञ्चुक (पुं)
 निर्मोक (पुं)
अर्थान्तरम्
 कञ्चुको वारबाणोऽस्त्री यत्तु मध्ये सकञ्चुकाः।

 कञ्चुक (पुं) - चोलकादिसन्नाहः 2.8.63.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue